Social
Investment
Ready [SIR]

T’ajudem a finançar
la teva empresa social
Les entitats financeres que s’han adherit al projecte [SIR] són les següents:
Acció Solidària Contra l'Atur és una fundació que vol donar resposta a l'atur mitjançant préstecs sense interessos per crear o consolidar llocs de treball.
La missió d’Avalis és procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalanes, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i autònoms.
Ens agrada dir que CAIXAGUISSONA és una institució financera especial. Especial en la mesura que les nostres prioritats no semblen coincidir amb les de la majoria de les entitats financeres amb que competim.
Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa d'estalvi i crèdit que compta amb més de 150.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d'empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d'altres professions. Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d'Enginyersés que el soci és alhora client i propietari de l'entitat.
Cajamar Caja Rural treballa amb qualsevol sector econòmic i de població, això no obstant, actua orientada a les necessitats de finançament, estalvi i inversió de l'economia familiar, dels professionals i autònoms i de la petita i mitjana empresa. En tant que empresa d'economia social, dedica una atenció preferent als sectors productius locals i, especialment, al sector agroalimentari.
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.
La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Somos pioneros en España en utilizar la inversión de impacto, apoyando el emprendimiento social en sus diferentes fases a través de nuestros fondos Creas Inicia y Creas Desarrolla. Tú también puedes participar a través de Creas Coinversión y Creas Comunidad.
Formamos una cadena de valor que contribuye a la cocreación y el desarrollo de un entorno favorable al emprendimiento social. Sumando esfuerzos, generamos más y mejores oportunidades para emprender e invertir con impacto social.
La Xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya EconomistesBAN, és un espai empresarial i d’emprenedoria que permet als empresaris i emprenedors cercar recursos pels seus projectes. Amb EconomistesBAN el Col·legi ofereix la possibilitat de trobar un tutor o mentor pels seus projectes, i alhora possibiliti als més de 8000 col·legiats i els 2000 despatxos professionals amb què compta el Col·legi i a d’altres membres invertir en empreses de nova creació i ja creades, fent de la xarxa EconomistesBAN  una de les xarxes de major capil·laritat dins del territori català. Té un caràcter generalista.
Nuestra razón de ser es posibilitar la mejora permanente de la estructura y condiciones financieras de las pymes, autónomos y de la economía social, a través del aval.
Creada por y para las empresas, ELKARGI es una Sociedad de Garantía (SGR). Las sociedades de garantía son entidades financieras que, mediante sus avales, mejoran las condiciones del crédito que los bancos conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la financiación real.
ESADE BAN és una xarxa d’inversors privats promoguda pel Club Emprenedors i Inversors ESADE Alumni i té per objectiu dinamitzar l’activitat emprenedora i inversora a Espanya. Per fer-ho, es proposa fer créixer el teixit financer del nostre país reclutant, educant i coordinant la que volem que sigui la xarxa més gran d’inversors privats (business angels) del país per nombre d’operacions.
ESADE BAN se centra, sobretot, en l’impuls d’empreses de nova creació o que es troben en les primeres fases de creixement. El model preferit d’inversió dels associats de la nostra xarxa és la coinversió amb altres membres de la xarxa o amb empreses de capital de risc.
Aportem solucions financeres a cooperatives i empreses d’economia social, acompanyant-les en el seu creixement sostenible, i contribuint a un model econòmic equitatiu.
La misión de Ship2B es impulsar el emprendimiento con Impacto Social. Estamos especializados según el ámbito de impacto, y diferenciamos los mismos en plataformas de inversión y aceleración que llamamos Labs. Ship2B está dividida en dos ámbitos: la inversión, donde contamos con un vehículo de inversión propio con 1,5 millones de euros y una comunidad de inversión con más de 400 miembros entre business angels, family offices y entidades de venture capital; y los Labs, compuesta por 10 programas sectoriales donde las startups trabajan de forma personalizada con mentores, grandes empresas e inversores para acelerar su crecimiento y conseguir inversión.
La present convocatòria compta amb el suport financer del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social «EaSI»(2014-2020). Per a més informació sobre aquest programa, es prega consultar l'adreça següent: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
Aquest projecte ha estat co-finançat per la Unió Europea