Social
Investment
Ready [SIR]

T’ajudem a finançar
la teva empresa social
Lísing
Arrendament Financer

Cessió dels drets d’utilització d’un bé moble o immoble per part d’una societat de lísing (empresa que es coneix com a propietària) a una altra empresa (empresa contractant), durant un període de temps pactat a canvi del pagament d’una quota d’arrendament, amb la particularitat que l’empresa contractant podrà optar per la compra del bé al final del termini pactat.

Rènting

Contracte mercantil bilateral pel qual una de les parts, la societat de rènting, s’obliga a cedir a una altra empresa l’ús d’un bé durant un temps determinat, a canvi del pagament d’una quota periòdica d’arrendament

Facturatge
Factoring

Consisteix en la cessió de la cartera de cobrament a clients (factures, rebuts, lletres…) d’una empresa titular a una entitat financera especialitzada en aquest tipus de transaccions (societat factor). La societat factor assumeix el risc d’insolvència de l’empresa titular, encarregant-se de la seva comptabilització i cobrament.

Li permet anticipar factures o compromisos de pagament, encarregant-se l’entitat del cobrament en la data establerta

Confirmació
Confirming

Servei que ofereix una entitat financera a una empresa client per tal de facilitar-li la gestió de pagament de les seves compres, alhora que ofereix el compromís de pagament als seus proveïdors.

D’aquesta manera pot oferir als seus proveïdors la possibilitat d’anticipar els pagaments, sense consum de risc, descarregant la seva administració alhora que millorant la posició negociadora.

Capital de Risc

Activitat financera que consisteix en la presa de participacions, amb caràcter temporal i minoritari, en el capital de petites i mitjanes empreses no cotitzades en Borsa.

Préstec participatiu

Instrument de finançament a llarg termini en què l’entitat prestadora concedeix un préstec a una empresa prestatària rebent d’aquesta empresa un interès variable, que es determina en funció de l’evolució de l’activitat de l’empresa i amb la possibilitat de poder incorporar períodes de carència

Préstec

Contracte a través del qual una entitat financera lliura a l’empresa client una quatitat fixa de diners, la qual s’obliga a retornar, segons un termini establert, conjuntament amb els interessos reportats:.

  • Prèstec per finançament d´Inversió: per al creixement i la fortalesa de
  • Préstecs a les iniciatives empresarials i a l’emprenedoria: per a finançar la inversió en nous actius i en la creació d’empreses.
  • Préstecs per a inversions en general: per al finançament de projectes i actius productius.
Crèdit
Pòlissa de crèdit

Contracte en què l’entitat financera posa a disposició de l’empresa certa quantitat de diners, de la qual pot disposar fins a un límit determinat i durant un període de temps fixat. L’empresa només pagarà interessos per les quantitats disposades i no per la totalitat del crèdit concedit.

Solució per a anticipar-ne els cobraments, superar imprevistos, comprar existències, adequar els fluxos de la seua tresoreria i altres necessitats de finançament a curt termini.

Títols Participatius

Els títols participatius són « títols – valors » emesos per les entitats a l’objecte d’obtenir finançament. Els « títols – valors » són documents mercantils que incorporen un dret de crèdit a favor del seu titular amb unes característiques determinades (p.e., import, venciment, interès, periodicitat de cobrament d’interessos.).

La present convocatòria compta amb el suport financer del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social «EaSI»(2014-2020). Per a més informació sobre aquest programa, es prega consultar l'adreça següent: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
Aquest projecte ha estat co-finançat per la Unió Europea